Uwaga
  • Proszę podać na początku adres
Płatność za poradę prawną
Nazwa SKU Cena - Podatek Suma
 
Cena produktu
Nie wybrano metody dostawy
Nie wybrano metody płatności
 
Suma:
0,00 zł
0,00 zł
Warunki sprzedaży - Zasady zwrotów

Warunki sprzedaży

 

Regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną (porady online) na stronie
www.kancelariapopek.pl, zwany dalej „Regulaminem”.


§ 1
Definicje
Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
a) usługodawca – radca prawny Mateusz Popek, wpisany na listę radców prawnych
pod nr WA-10721, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w
Warszawie, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy
Prawnego Mateusz Popek z siedzibą w Warszawie, Al. Rzeczypospolitej 18 m. 120,
02-972 Warszawa, NIP: 951 202 81 18, REGON: 360486765,
b) usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą
elektroniczną,
c) usługa – porada prawna świadczona drogą elektroniczną,
d) umowa – umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
§ 2
Wymogi techniczne korzystania z usługi
Do skorzystania z usługi niezbędne jest posiadanie przez usługobiorcę:
- aktualnego adresu poczty elektronicznej w celu komunikowania się z
usługodawcą w związku z realizacją usługi,
- rachunku bankowego prowadzonego w ramach usług bankowości elektronicznej
w celu realizacji płatności za usługę drogą elektroniczną.
§ 3
Przedmiot i zakres usługi
Przedmiot usługi obejmuje świadczenie porad prawnych online z zakresu prawa
cywilnego, prawa pracy lub prawa gospodarczego.
§ 4
Warunki i tryb zawarcia umowy o świadczenie usługi
1. W celu skorzystania z usługi usługobiorca wypełnia formularz (zakładka „Wyceń
poradę”), w którym podaje:
1
- dane korespondencyjne,
- opis sprawy/problemu prawnego,
- pytanie/pytania o rozwiązanie prawne,
oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez usługodawcę
w celu realizacji usługi.
2. Po otrzymaniu formularza z zapytaniem, usługodawca:
- dokonuje oceny kompletności danych zawartych w formularzu,
- nieodpłatnie przeprowadza wstępną analizę sprawy z uwzględnieniem
możliwości udzielenia porady prawnej drogą elektroniczną,
- nieodpłatnie dokonuje wyceny i terminu realizacji usługi, o czym informuje
usługobiorcę.
3. Warunkiem realizacji usługi przez usługodawcę jest jej opłacenie przez
usługobiorcę (zakładka „Opłać poradę”).
4. Realizacja płatności następuje przelewem za pośrednictwem serwisu
Przelewy24.pl, prowadzonym przez DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul.
Kanclerska 15, 60-327 Poznań, nr KRS: 0000306513.
5. Umowa zostaje zawarta z chwilą opłacenia usługi przez usługobiorcę, nie
wcześniej niż z chwilą wpływu środków pieniężnych odpowiadających kwocie
wycenionej usługi, na konto usługodawcy w serwisie Przelewy24.pl.
6. Treść porady prawnej opiera się na informacjach przekazanych w formularzu
przez usługobiorcę. W razie potrzeby, usługodawca zastrzega sobie możliwość
skontaktowania się z usługobiorcą w celu doprecyzowania lub uzupełnienia
informacji, mogących mieć znaczenie dla realizowanej usługi.
7. Wykonaniem usługi przez usługodawcę jest przekazanie treści porady prawnej
na adres poczty elektronicznej usługobiorcy. Porada prawna obejmuje analizę
stanu faktycznego i prawnego sprawy oraz rekomendowane rozwiązanie prawne.
§ 5
Zgoda usługobiorcy na niezwłoczną realizację usługi
Usługobiorca wyraża zgodę na rozpoczęcie wykonania usługi z chwilą zawarcia
umowy i przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 6
ust. 1.
§ 6
Warunki i termin odstąpienia od umowy
1. Usługobiorca może odstąpić od umowy o świadczenie usługi drogą
elektroniczną bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej
zawarcia, z zastrzeżeniem pkt 5.
2
2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, usługobiorca musi
poinformować usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze
jednoznacznego oświadczenia (np.: pismo wysłane pocztą, faksem lub drogą
elektroniczną).
3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od zawarcia
umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, usługodawca niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia usługobiorcy o odstąpieniu od
umowy, dokona zwrotu płatności otrzymanych przez usługobiorcę po uprzednim
potrąceniu kwoty stanowiącej równowartość usługi spełnionej do chwili
odstąpienia od umowy. Kwotę potrącenia ustala się proporcjonalnie do zakresu
spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej między usługodawcą a
usługobiorcą ceny realizacji usługi.
5. Z chwilą realizacji przez usługodawcę usługi i przekazania treści porady prawnej
na adres poczty elektronicznej usługobiorcy, usługobiorca traci prawo odstąpienia
od umowy.
6. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego
Regulaminu.
§ 7
Odmowa realizacji usługi
Usługodawca odmawia zawarcia umowy o świadczenie usługi, w szczególności,
gdy:
- treść zapytania usługobiorcy nie dotyczy kwestii będących przedmiotem usługi,
- stopień złożoności sprawy, wskazujący w szczególności na potrzebę
bezpośredniego spotkania z klientem, uniemożliwia udzielenie porady drogą
elektroniczną.
§ 8
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące usługi należy kierować na adres poczty
elektronicznej usługodawcy.
2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest podanie podstawowych danych
kontaktowych usługobiorcy: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr
telefonu.
3. Reklamacja powinna odnosić się do konkretnej usługi i wskazywać jej
wadliwość.
3
4. Reklamacja dotycząca usługi zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej
otrzymania przez usługodawcę.
§ 9
Dane kontaktowe usługodawcy
adres e-mail: sekretariat@kancelariapopek.pl,
tel: 693 347 454
Załącznik do Regulaminu
Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Kancelaria Radcy Prawnego
Mateusz Popek
Al. Rzeczypospolitej 18 m. 120
02-972 Warszawa
adres e-mail: sekretariat@kancelariapopek.pl
Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od Umowy o
świadczenie usługi drogą elektroniczną (porady online), polegającej na wykonaniu następującej
usługi (wskazać zwięźle przedmiot usługi):
….............................................................................................................................................................................
Data zawarcia umowy:.........................................................................................................................................
Imię i nazwisko usługobiorcy:............................................................................................................................
Adres usługobiorcy:.............................................................................................................................................
Podpis usługobiorcy (jeśli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):............................................
Data:.............................
* - niepotrzebne skreślić